sfh haikinsfh haikin2sfh haikin3

配筋検査終了。明日天気が良ければ、底版コンクリートスラブを打設します。

Facebook にシェア